2,123
     
5 days 20 hours
เข่าลั่น ขณะออกกำลัง อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าข้อเข่าเริ่มเสื่อม เกิดจากกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าบางลง จึงเกิดเสียงเมื่อ… t.co/2bl84zQ3dl