2,380
     
10 months 1 week
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “เวลาที่คุณเห็นรูปภาพ ข้อความ หรือสตอรี่ของเขา ถ้าคุณยังรู้สึกใจบางได้ทุกครั้ง นั่นเพราะคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้”#สาระ