6,970
     
1 week 1 day
เราไม่กินกาแฟเลยนะ แต่ก็ไม่ได้เก็บเงินได้ปีละเกือบสามหมื่นเพราะเรื่องนี้ ต่อให้ไม่จ่ายค่ากาแฟ ก็ต้องเอาไปจ่ายค่าอื่… t.co/jnAochwOx5