54,116
     
6 days 18 hours
โตขึ้นเธอจะรู้เองแหละว่าเงินสำคัญกว่าผัว และถ้าเธอโตขึ้นอีกหน่อย เธอก็จะรู้เองแหละว่า ผัวที่มีเงิน ก็มีความสำคัญและค่อนข้างน่าสนใจ