612
     
3 months 1 day
Ss นี้วัตถุดิบ โจทย์ไรงี้หินจริงๆ จนคิดว่าอาทิตย์หน้าอาจจะเชิญวัตถุดิบจาก Wakanda มาก็ได้ วัตถุดิบจากแร่ไวเบรเนียม #MasterChefThailand