36,219
     
10 months 1 week
หลานเพื่อนไม่ยอมสระผม แล้วไว้ผมยาวๆ บอกว่าอยากเป็นเจ้าหญิง ไม่มีเจ้าหญิงคนไหนสระผม เอลซ่า ราพันเซล ไม่เคยดูกาตูนแล้วเห็นเจ้าหญิงคนไหนสระผม