4,590
     
9 months 3 days
ขอให้ 304 ชีวิตที่สูญเสีย จากโศกนาฏกรรมเรือเซวอล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน จงสู่สวงสวรรค์ ขอร่วมระลึกถึงเนื่องใ… t.co/Tr65HlaXN9