9,523
     
9 months 1 week
เรื่องราวในตอนพิเศษจะนำเสนอในรูปแบบตั้งแต่เริ่มจากแม่การะเกดจนถึงวิญญาณของเกศสุรางค์มาเข้าร่างการะเกด จากนั้นจะเป็น… t.co/NQHW2v6kmO