9,527
     
1 week 6 days
เรื่องราวในตอนพิเศษจะนำเสนอในรูปแบบตั้งแต่เริ่มจากแม่การะเกดจนถึงวิญญาณของเกศสุรางค์มาเข้าร่างการะเกด จากนั้นจะเป็น… t.co/NQHW2v6kmO