66,550
     
1 week 6 days
บางทีทนมา 100 ครั้งพอครั้งที่ 101 ทนไม่ไหวเริ่มโวยวายมีปากเสียงขึ้นมาบ้างก็กลายเป็นคนไม่อดทน กลายเป็นคนร้ายๆ แต่ไม่… t.co/0IJk0ppTD4