1,889
     
6 months 1 week
รัฐสภาจีนผ่านมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ดำรงตำแหน่งได้เกิน 2 วาระ ถือเป็นการกรุยทางสู่การ… t.co/iV2ula4yLk