50,679
     
1 year 2 weeks
ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวไกลเทคโนโลยี แต่แค่จะพกคอมพิวเตอร์ออกนอกประเทศ ยังต้องถ่ายรูปคอมตัวเอง ปริ้นใส่กระดาษ “เอ๔” สองใบ… t.co/TP3SXk3THT