7,846
     
9 months 5 days
ในทางวิชาการ นักวิทยาศาสตร์อาจค้นพบสมองส่วนที่ถูกกระตุ้นเมื่อตกหลุมรัก ฮอร์โมนที่ถูกหลั่งยามรักผูกพัน หรือกลไกทางส… t.co/Pi9Fie33Pw