1,645
     
1 year 3 days
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “คุณจะรู้สึกว่าเทศกาลหนึ่งพิเศษขึ้น ก็เพราะคุณมีความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับเทศกาลนั้น หรือไม่ก็เพราะ… t.co/gd8rCtf84U