1,120
     
4 days 15 hours
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “ในการทำงานกลุ่ม ถ้าไม่ทำให้คุณสนิทกับเพื่อนที่ไม่สนิทมากขึ้น ก็ทำให้คุณกับเพื่อนสนิทเกลียดกันไปเลย”#สาระ