1,126
     
11 months 5 days
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “ในการทำงานกลุ่ม ถ้าไม่ทำให้คุณสนิทกับเพื่อนที่ไม่สนิทมากขึ้น ก็ทำให้คุณกับเพื่อนสนิทเกลียดกันไปเลย”#สาระ