2,489
     
4 days 18 hours
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “คนเรามีระยะห่างที่เหมาะสม บางคนอาจเหมาะกับการรู้จักห่าง ๆ บางคนเหมาะจะคบเป้นเพื่อน บางคนเป็นเ… t.co/ja07BrTIbj