2,594
     
3 months 6 days
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “คนเรามีระยะห่างที่เหมาะสม บางคนอาจเหมาะกับการรู้จักห่าง ๆ บางคนเหมาะจะคบเป้นเพื่อน บางคนเป็นเ… t.co/ja07BrTIbj