2,594
     
11 months 5 days
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “คนเรามีระยะห่างที่เหมาะสม บางคนอาจเหมาะกับการรู้จักห่าง ๆ บางคนเหมาะจะคบเป้นเพื่อน บางคนเป็นเ… t.co/ja07BrTIbj