5,315
     
6 months 2 days
แล้วเราจะไม่พูดอะไรอีก เราพูดหมดแล้ว พูดจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว อธิบายทุกอย่าง พูดทั้งหมดที่มีแล้ว ต่อไปนี้จะทำอะไรก็… t.co/hfZ75sl2uf