21,659
     
6 days 12 hours
ไปไหนมาไหน ทำอะไรคนเดียวิมันก็สบายดีนะ คล่องตัวดี อยากแวะตรงไหน อยากเปลี่ยนแผนเมื่อไหร่ก็ได้หมด ไม่ต้องเกรงใจ ไม่ต้… t.co/fGMc9arsDX