26,644
     
6 days 21 hours
เรื่องนานแล้ว ศรีริต้านังไปไหว้พระทำบุญคนเดียว แล้วขากลับแวะซื้อของในซุปเปอร์คนก็มองแปลกๆ นางไม่ได้ติดใจอะไรเพราะคิ… t.co/lo6VowpNuK