22,856
     
1 week 9 hours
ก่อนนอน เล่านิทานให้ชูใจฟัง ผม : กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กเลี้ยงแกะอยู่คนหนึ่ง ชูใจ : ป๊ะป๋า หนูกินแกะได้มั้ย… t.co/YI5GIhkDqC