1,986
     
6 months 5 days
สิ่งที่น่ากลัวกว่าความ'ไม่รู้' คือการ'รู้ผิด' สิ่งที่น่ากลัวกว่าความ'รู้ผิด' คือการ'ส่งต่อความรู้ผิดให้แพร่กระจาย'