21,188
     
1 week 1 day
อยากเก่ง ต้อง - ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ - ใช้เวลาให้เป็น (อย่าเสียเวลามากเกินไปกับเรื่องไม่มีประโยชน์) - ฝึกคิด หัด… t.co/AC0zHHEFfo