5,577
     
1 year 1 week
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “คู่แข่งที่เอาชนะยากที่สุดก็คือตัวเอง พยายามไม่ขี้เกียจ พยายามไม่เบื่อ พยายามไม่เล่นโทรศัพท์ ไม่… t.co/UyjhC0t44s