31,683
     
2 weeks 3 days
ถ้านี่เป็นเสือดำตัวสุดท้าย เราคงเล่าให้ลูกหลานฟัง ด้วยประโยคเริ่มต้นว่า.. "กาลครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีเสือดำ"… t.co/VcOew6ECYA