2,599
     
6 days 2 hours
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “กับคนที่เข้มแข็ง เรามักละเลยการเอาใจใส่คนนั้น จนบางครั้งเราลืมไปว่า ทุกคนต้องการความรัก การเอาใ… t.co/C1eYJOdt55