2,180
     
6 days 3 hours
ลองเปลี่ยนคำที่ถามเด็กๆ จาก “อยากเป็นอะไร?” เป็น “อยากทำอะไร?” ทางเลือกอนาคตของพวกเขาอาจเปิดกว้างมากกว่ากรอบคิดเดิมๆ ซ้ำๆ ไม่กี่อย่าง