14,396
     
6 months 5 days
ในการที่ลูกเราไปเต้นอยู่ในร้านเค้านานมาก แต่พูดชื่ออีกร้านขึ้นมา...แม่ต้องเล่นตลกกลบเกลื่อนกับพี่ๆพนักงานนานเลยลูกก… t.co/iRjIsflL7w