1,709
     
9 months 1 week
ถ้าเราเป็นความสบายใจของเธอไม่ได้ ถ้าเราทำให้เธอเหนื่อย ถ้าเราทำให้เธอเสียใจ ถ้าเราทำให้เธอต้องมาคิดมาก ถ้าเราทำให้ค… t.co/aCbOHyta8g