2,828
     
5 days 20 hours
มองกล่องลังเกือบร้อยใบที่วางซ้อนกันอยู่ในบ้าน ในขณะที่ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างยังอยู่ในตู้ และวันจันทร์นี้รถ6ล้อจะ… t.co/lBohgyIaZc