7,888
     
9 months 1 week
ไม่รู้เป็นอะไร รู้แค่อยากเจอบ่อยๆ ไม่รู้เป็นอะไร รู้แค่คิดถึงอยู่เสมอ ไม่รู้เป็นอะไร รู้แค่เห็นข้อความก็ยิ้ม ไม่รู้… t.co/7Sh3HCKtNO