7,888
     
3 months 2 weeks
ไม่รู้เป็นอะไร รู้แค่อยากเจอบ่อยๆ ไม่รู้เป็นอะไร รู้แค่คิดถึงอยู่เสมอ ไม่รู้เป็นอะไร รู้แค่เห็นข้อความก็ยิ้ม ไม่รู้… t.co/7Sh3HCKtNO