4,081
     
2 weeks 1 day
วันที่เธออ่อนแอ เราจะเข้มแข็ง วันที่เธอเข้มแข็ง เราจะอ่อนแอ เราจะไม่ให้ใครปกป้องใครฝ่ายเดียว แต่เราจะปกป้องกันและกั… t.co/94TJwqGGrE