42,062
     
6 months 2 weeks
เกลียดคำว่า “ช่วยหน่อยไม่ได้หรอ” เหมือนด่ากรายๆว่าถ้าไม่ช่วยนี่แล้งน้ำใจนะ คนแล้งน้ำใจกับคนไม่รู้จักเกรงใจใครเหี้ยกว่า ตอบ