54,211
     
2 weeks 6 days
มีึครั้งนึง เคยตอบคนว่า "เล่นแต่ทวิต ไม่เล่นเฟซ" ถูกตอกกลับมาว่า "ทวิตน่ากลัว หยาบคายกันมาก" ส่วนตัวคิดว่า ทวิตอาจ… t.co/i1MznHdcrI