3,881
     
4 days 5 hours
"ความทุกข์เกิดขึ้นทีหนึ่ง มันก็สอนให้ฉลาดขึ้นนิดหนึ่งทุกทีไป อย่าดูถูกความทุกข์ว่าไม่มีค่าอะไร มันมีค่ามากตรงที่ทำให้หายโง่" - พุทธทาสภิกขุ