4,038
     
5 months 2 weeks
"ความทุกข์เกิดขึ้นทีหนึ่ง มันก็สอนให้ฉลาดขึ้นนิดหนึ่งทุกทีไป อย่าดูถูกความทุกข์ว่าไม่มีค่าอะไร มันมีค่ามากตรงที่ทำให้หายโง่" - พุทธทาสภิกขุ