50,896
     
1 week 2 days
วิชาคณิตศาสตร์ที่ได้นำมาใช้จริงจนถึงทุกวันนี้ คือการเทียบบรรยัติไตรยางค์ค่ะ เอาไว้คำนวณว่ายาสระผมไซส์ไหนคุ้มสุด