51,039
     
6 months 2 weeks
วิชาคณิตศาสตร์ที่ได้นำมาใช้จริงจนถึงทุกวันนี้ คือการเทียบบรรยัติไตรยางค์ค่ะ เอาไว้คำนวณว่ายาสระผมไซส์ไหนคุ้มสุด