51,039
     
2 months 3 weeks
วิชาคณิตศาสตร์ที่ได้นำมาใช้จริงจนถึงทุกวันนี้ คือการเทียบบรรยัติไตรยางค์ค่ะ เอาไว้คำนวณว่ายาสระผมไซส์ไหนคุ้มสุด