17,624
     
5 months 3 weeks
หลายคนปล่อยอคติพอกหนา จนลืม (หรือตั้งใจ) ไปว่านี่มันคือการ public humiliation แล้วอะ เป็นตัวอย่างของคนที่มีความรู้แ… t.co/KE0G7MmX8s