16,984
     
4 months 1 week
วิษณุบอกว่า “ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีมา 8 คน ...ถ้าผมกะล่อน ปลิ้นปล้อน ...เขาคงไม่ตั้งให้ผมเป็นมาเรื่อย… t.co/7Hm4gyEugR