6,956
     
3 weeks 1 day
ฟังกันชัดๆ พลเอกธวัชชัย ที่บอกว่า ถ้าอยากให้ประเทศไทยเจริญ ชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร ถ้าวุ่นวายนักต้องปฏิวัติ 20 ปี t.co/L64agefFQR