6,956
     
4 months 2 weeks
ฟังกันชัดๆ พลเอกธวัชชัย ที่บอกว่า ถ้าอยากให้ประเทศไทยเจริญ ชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร ถ้าวุ่นวายนักต้องปฏิวัติ 20 ปี t.co/L64agefFQR