7,985
     
4 months 2 weeks
บางความสัมพันธ์ เรารู้ว่า ต้องจบลงที่ความเสียใจ แต่กลับเลือกที่จะรัก เพราะเรารู้ดีว่า เราคงเสียใจยิ่งกว่า ถ้าเราเลื… t.co/b8gmWMUIk1