11,839
     
1 month 5 days
ยืนยันในงาน SDCC แล้วว่า Valkyrie เป็นตัวละคร LGBTQ+ ตัวแรกในจักรวาล MCU ! ( LGBTQ หมายถึงเพศทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น… t.co/9OSRjxVLtH