10,959
     
1 month 2 days
ถ้าชีวิตคนเราคือต้นไม้ เพื่อนและคนรอบข้างก็เหมือนปุ๋ย และน้ำ ดังนั้นคบคนดีๆเถอะ ชีวิตจะถูกนำพาไปสู่ทางที่ดีในระยะยาวอย่างแน่นอน