9,154
     
6 months 3 days
สำหรับคนบางคนคือต้องเจ็บให้ถึงที่สุดก่อน ถึงจะสามารถกลับมาตั้งตัวเริ่มต้นใหม่ได้ สัญญาณเตือนต่างๆแทบจะไม่มีผลอะไรเล… t.co/6E8QJt24KX