31,532
     
4 months 3 weeks
กล้องบันทึก ช้างเก็บกระป๋องที่ถูกทิ้งเรี่ยราดลงถังขยะ amazing มากๆ มนุษย์อย่างเราจะมีจิตสำนึกน้อยกว่าช้างไม่ได้! 55… t.co/Jxqhw9YPrl