24,436
     
1 month 6 days
ความไม่รู้อาหารเกาหลี เลยส่งไปให้เพื่อนคนเกาหลีที่รู้จักตอนไปเรียนต่างประเทศ นางเห็นชื่อแล้วอุทานสไตล์เกมโชว์เกาหลี… t.co/BhZSPCUirs