17,625
     
1 month 6 days
Ambivert คือคนที่เป็นลูกผสมของ Introvert กับ Extrovert คือไหลไปกับภาวะรอบตัวได้ ในที่พลังงานน้อยๆก็เป็น Introvert ใ… t.co/Na2AId5vIZ