89,162
     
5 months 3 days
ผลจากการกลับมาวิ่งติดต่อทุกวัน 6 วัน - ผอมลง - หลับสนิทขึ้น - กลางวันไม่ง่วงไม่เพลีย - อารมณ์ดีขึ้น - รู้สึกดีกับตัวเอง ลองดูบ้างมั้ย