89,162
     
1 month 1 week
ผลจากการกลับมาวิ่งติดต่อทุกวัน 6 วัน - ผอมลง - หลับสนิทขึ้น - กลางวันไม่ง่วงไม่เพลีย - อารมณ์ดีขึ้น - รู้สึกดีกับตัวเอง ลองดูบ้างมั้ย