8,923
     
5 days 17 hours
คนสามคนในชีวิต ที่เราไม่ควรปล่อยให้มารบกวนจิตใจ คนแรก... คนที่เป็นอดีตไปแล้ว และอย่างไรก็ไม่มีวันย้อนกลับมา คนที่… t.co/cOxmSzNqYz