3,187
     
2 months 2 weeks
นอกจากไม่รู้ว่ากรรมการสรรหา สว เป็นใครแล้ว ยังไม่รู้ว่าภาษี 1,300 ล้านบาทที่ใช้ในการสรรหา สว นั้นใช้งบประมาณกันยังไง