3,187
     
6 days 4 hours
นอกจากไม่รู้ว่ากรรมการสรรหา สว เป็นใครแล้ว ยังไม่รู้ว่าภาษี 1,300 ล้านบาทที่ใช้ในการสรรหา สว นั้นใช้งบประมาณกันยังไง