2,437
     
3 months 5 days
การมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ทีมบอล งานอดิเรก ฯลฯ แล้วได้แลกเปลี่ยนความคิด รวมไปถึง… t.co/bHod4blRHp