4,979
     
3 months 6 days
“คนที่ใส่ใจคนอื่นเสมอ คนที่ไม่ชอบฝืนใจคนอื่น มักเป็นคนที่ต้องคอยฝืนใจตัวเองอยู่เสมอเพื่อความสบายใจของคนอื่น”