4,866
     
2 weeks 13 hours
“คนที่ใส่ใจคนอื่นเสมอ คนที่ไม่ชอบฝืนใจคนอื่น มักเป็นคนที่ต้องคอยฝืนใจตัวเองอยู่เสมอเพื่อความสบายใจของคนอื่น”