10,968
     
3 months 6 days
สิทธิและเสรีภาพไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอ แต่ได้มาจากการต่อสู้ของประชาชนผู้ตระหนักในอำนาจและความสำคัญของตนเอง . t.co/p0wz1uDYHy